skbusstop ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสิงหนคร
1884 สงขลา - ระโนด เส้นทาง
8428 สงขลา - บ้านม่วงงาม เส้นทาง
8286 หาดใหญ่ - ระโนด เส้นทาง